Posledná aktualizácia

 • 18 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3354460prečítania:
 • 1152Prečítania dnes:
 • 2098prečítania včera:
 • 12525prečítania posledný týždeň:
 • 647968návštevníkov:
 • 325návštevníkov dnes:
 • 647návštevníkov včera:
 • 4098návštevníkov posledný týždeň:
 • 440Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

1.A Podpora mestskej časti Bratislava-Dúbravka -iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 2. Návrh rozpočtu na rok 2017
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok
 4. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2015/2016
 5. Informácia o činnosti útvaru kontroly
 6. Návrh Zásad o hospodárení a nakladaní s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
 7. Návrh na predaj pozemkov, parc. č.1804/7, 1804/10 a 1804/14, k. ú. Dúbravka, Kvetoslave Lazorišákovej
 8. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 18/5, k. ú. Dúbravka, vo výmere 67 m2 , MUDr. Michalovi Klimíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1644/5, k. ú. Dúbravka, Andrejovi Gundelovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú. Dúbravka, RNDr. Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/11, k. ú. Dúbravka, TOMECOLLECTION SK s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú., Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 13,42 m2 , v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti SPO – Ba s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 22,10 m2 , v Dome kultúry Dúbravka, Bc. Róbertovi Marečkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 24,60 m2 , v Dome kultúry Dúbravka, Ľudovítovi Srncovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 16. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 65,70 m2 , spoločnosti Wings of Nature, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 17. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, skladové priestory, vo výmere 12 m2 , občianskemu združeniu “BUNKRE“, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 18. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov, strážny domček, parc. č. 2855, k. ú. Dúbravka, vo výmere 37 m2 , časti pozemku, parc. č. 2855, k. ú. Dúbravka, vo výmere 65 m2 a tenisového a volejbalového kurtu, parc. č. 2855, k. ú. Dúbravka, vo výmere 2 652 m2, spoločnosti LAGADI, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 19. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017
 20. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2017
 21. Rôzne
 22. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
  Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com