Posledná aktualizácia

 • 15 február, 2019

počítadlo návštev

 • 3407380prečítania:
 • 712Prečítania dnes:
 • 3085prečítania včera:
 • 15196prečítania posledný týždeň:
 • 659859návštevníkov:
 • 225návštevníkov dnes:
 • 470návštevníkov včera:
 • 3324návštevníkov posledný týždeň:
 • 414Návštevníkov denne:
 • 12Teraz ONLINE:

16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka,

16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
12. decembra 2017 (utorok) o 15.00 hod.

Program

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva, Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia

Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Návrh rozpočtu na rok 2018

Informácia o činnosti útvaru kontroly

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, mestská časť Bratislava-Dúbravka,

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2016/2017

Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1735/14, vo výmere 68 m2 , na Tavarikovej ulici v Bratislave, Jozefovi Simonovi a Jane Simonovej, Matejkova 2, Bratislava

Návrh na predaj pozemku, parc. č. 3113, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 280 m2 , Štefanovi Duchoňovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 3058/5 – 3058/93, k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového priestoru-garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m2

Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy Základnej školy Pri kríži 11, na pozemku, parc. č. 1242, k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m2 , spoločnosti Bicykle u Mira s.r.o., Hviezdoslavova 734/64, Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1232/100, REG „E-KN“, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 303 m2 , Tatiane Svobodovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na uplatnenie zľavy z nájomného Jozefovi Komornému, za užívanie garáže č. 1, v suteréne bytového domu na ulici Bagarova 1-3, Bratislava, vedenej na LV č. 2187, k. ú. Dúbravka

Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie rokov 2018-2022

Návrh na voľbu Ing. Jána Palárika, poslanca miestneho zastupiteľstva za člena Ekonomickej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka

Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2018

Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2018

Rôzne

Návrh na riešenie neplnenia povinností nájomcu Športový klub PKO Jagermajster Dúbravka, vyplývajúcich mu zo zmluvy č. 568/2016 o nájme nebytových priestorov

Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com