Posledná aktualizácia

 • 8 december, 2018

počítadlo návštev

 • 3287796prečítania:
 • 952Prečítania dnes:
 • 1615prečítania včera:
 • 21404prečítania posledný týždeň:
 • 632593návštevníkov:
 • 297návštevníkov dnes:
 • 462návštevníkov včera:
 • 3215návštevníkov posledný týždeň:
 • 460Návštevníkov denne:
 • 11Teraz ONLINE:

17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka,

 • Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstvaSchválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 • Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

 • Informácia o činnosti útvaru kontroly

 • Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017

 • Návrh na spolufinancovanie projektu podporeného Prezídiom Hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 • Návrh na odzverenie pozemku, parc. registra „C“, par. č. 3400/160 – ostatné plochy, vo výmere 13 450 m² , k. ú. Dúbravka, evidovaný katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 847

 • Návrh na odvolanie Miroslava Markoviča z funkcie člena odborníka-neposlanca Mediálnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka

 • Rôzne

 • Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com