Posledná aktualizácia

 • 16 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3637499prečítania:
 • 162Prečítania dnes:
 • 770prečítania včera:
 • 6411prečítania posledný týždeň:
 • 756912návštevníkov:
 • 96návštevníkov dnes:
 • 434návštevníkov včera:
 • 3013návštevníkov posledný týždeň:
 • 443Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Boj proti zmene klímy: EP prijal plán na zvýšenie absorpčnej kapacity lesov

do roku 2030 by sa produkcia a zachytávanie emisií CO2 malo vyrovnať

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png po roku 2030 by zachytávanie emisií CO2 malo prevýšiť ich produkciu

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png potreba robustného a prepracovaného systému započítavania

Parlament v stredu schválil plán na zvýšenie schopnosti lesov absorbovať oxid uhličitý s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. Návrh nariadenia je súčasťou boja proti klimatickým zmenám.

Poslanci pomerom hlasov 532 (za): 144 (proti): 20 (zdržalo sa hlasovania) podporili legislatívny návrh, na základe ktorého by malo dôjsť k vyrovnaniu produkcie a zachytávania emisií oxidu uhličitého v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF).

Zákonodarcovia však zároveň od členských štátov žiadajú zvýšenie absorpčnej kapacity lesov na ich území tak, aby sa dosiahol súlad s dlhodobým cieľom znižovania emisií CO2 do roku 2030 a parížskou klimatickou dohodou. Lesy by tak v roku 2030 mali byť schopné zachytiť viac emisií, ako budú členské štáty produkovať pri činnostiach súvisiacich s využívaním pôdy.

Kredity za viac zachytených emisií CO2

Pokiaľ absorpčná schopnosť sektora LULUCF presiahne v prvých piatich rokoch množstvo emisií CO2 pochádzajúcich z činností súvisiacich s využívaním pôdy, členské štáty získajú kredity, ktoré môžu využiť pri dosahovaní cieľov v ďalšom päťročnom období. Využitie kreditov by však malo byť širšie – členské štáty by si nimi mohli pomôcť aj pri dosahovaní emisných cieľov vyplývajúcich z takzvaného nariadenia o spoločnom úsilí.

Produkty z vyťaženého dreva, napríklad drevený stavebný materiál alebo nábytok, tiež prispievajú k zachytávaniu emisií CO2, nakoľko ukladajú uhlík absorbovaný stromami v priebehu ich rastu. Poslanci preto nabádajú členské štáty, aby podporovali rozvoj využívania drevených produktov. Strop pre využívanie kreditov lesného hospodárstva v kategórii odumretého dreva by sa mal podľa nich zvýšiť z 3,5%, ako to navrhovala Komisia, na 7%.

Členské štáty budú o svojich emisiách podávať výročné správy. Cieľom legislatívneho návrhu je vyvážiť produkované a zachytávané emisie pri činnostiach súvisiacich s využívaním pôdy v dvoch päťročných obdobiach 2021-2025 a 2026-2030. Pokiaľ sa členskému štátu nepodarí naplniť svoje záväzky v niektorom z týchto období, vzniknutý rozdiel sa mu odpočíta z jeho emisných kvót, ktoré mu boli pridelené nariadením o spoločnom úsilí.

Vyhlásenie spravodajcu

„Týmto nariadením sme položili základ pre všeobecné uznanie, ocenenie a podporu našich európskych lesov s cieľom implementovať parížsku dohodu. Udržateľná správa lesov má kľúčový význam. Vieme ňou dosiahnuť jednak pozitívne účinky v oblasti zmierňovania klimatických zmien, ako aj vzpruhu pre naše biohospodárstvo,‟ uviedol spravodajca Norbert Lins (EPP, DE).

„Zavádzame robustný a prepracovaný systém započítavania, ktorý by mohol byť pre zvyšok sveta príkladom. Som presvedčený, že tento systém neohrozí obrovskú multifunkčnosť poľnohospodárstva a lesníctva,‟ dodal.

Ďalší postup

V nadväznosti na dnes schválený mandát Európskeho parlamentu začnú zákonodarné zbory EÚ, teda EP a Rada (ministrov) EÚ, čoskoro rokovať o finálnom znení novej legislatívy. Rada sa však musí najskôr dohodnúť na vlastnej vyjednávacej pozícii.

Súvislosti

Referenčná hodnota pre jednotlivé členské štáty bude stanovená na základe takzvanej lesnej referenčnej úrovne, teda odhadu priemerných ročných čistých emisií alebo záchytov pochádzajúcich z obhospodarovanej lesnej pôdy na území členského štátu. Poslanci presadzujú, aby sa pre jej výpočet použili zdokumentované postupy obhospodarovania z rokov 2000 – 2012, Komisia navrhovala obdobie 1990 – 2009.

Emisie, ktorých uvoľňovanie členské štáty nemôžu ovplyvniť – vznikajúce napríklad pri lesných požiaroch, môžu byť z konečného súčtu vyňaté. Schválený text však stanovuje pre túto výnimku limity, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu.

Sektor využívania pôdy a lesného hospodárstva, ktorý okrem iného zahŕňa činnosti súvisiace s využívaním pôdy, stromov, rastlín, biomasy a dreva, je jedinečný z pohľadu svojich možností prispieť k cieľom politiky v oblasti klímy. Toto odvetvie totiž okrem emitovania oxid uhličitý aj zachytáva. Lesy v EÚ každoročne absorbujú temer 10% celkových emisií skleníkových plynov v Únii.

Legislatívny návrh je súčasťou klimatického balíka, ktorý Európska komisia predstavila v júli 2016. Nariadenie by malo zahrnúť emisie skleníkových plynov a ich absorpciu v oblastiach využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) do rámca EÚ pre politiky v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Nariadenie

Twitter: #LULUCF

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com