POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 25 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3767025prečítania:
 • 469Prečítania dnes:
 • 977prečítania včera:
 • 6166prečítania posledný týždeň:
 • 826826návštevníkov:
 • 337návštevníkov dnes:
 • 611návštevníkov včera:
 • 3895návštevníkov posledný týždeň:
 • 510Návštevníkov denne:
 • 4Teraz ONLINE:

Ekocentrá súčasťou koncepcie envirovzdelávania

Na Úrade BSK sa dnes konala verejná prezentácia Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK, ktorej spracovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Hlavným cieľom je podporiť  výučbu environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov najmä prostredníctvom environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu.

„Veľmi ma teší, že Bratislavský samosprávny kraj ako prvý na Slovensku rieši túto problematiku koncepčne a so zapojením širokej odbornej verejnosti, čím sa stáva v tejto oblasti slovenským lídrom. Podpore environmentálnej výchovy a podpore ekocentier nebola doteraz venovaná dostatočná pozornosť. Napriek tomu, že environmentálna výchova nepatrí medzi primárne kompetencie kraja, Bratislavská župa si dlhodobo uvedomuje nevyhnutnosť riešenia tejto témy. Dôležitým míľnikom zo strany kraja bolo pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov ešte v roku 2013 v úlohe územného koordinátora, čím sa kraj prihlásil k podpore ochrany ako aj zlepšovania kvality životného prostredia v regióne. Táto priorita sa následne pretavila aj do Akčného plánu BSK,“ povedala bratislavská vicežupanka Elena Pätoprstá.

 

Téma environmentálnej výchovy patrí medzi kľúčové opatrenia Programového vyhlásenia kraja. Avšak ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne sa začína už pri vzdelávaní a práve ideálnymi miestami sú environmentálno-vzdelávacie centrá, teda ekocentrá, lesné škôlky a lesné školy. Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK spracoval  v priebehu roku 2017 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so združením Špirála a odbornou verejnosťou. Bratislavský kraj podporuje nielen vznik, sieťovanie a rozvoj existujúcich centier, ale aj ich dlhodobú udržateľnosť. Koncepcia poskytuje návrhy na zlepšenie legislatívy v danej oblasti, ktoré vychádzali z podnetov priamo z územia, teda od starostov a primátorov, ale aj zo skúseností a názorov pedagógov, vedeckých odborníkov, občianskych združení a iných relevantných subjektov aktívne sa zaoberajúcich danou témou. Súčasťou je aj zanalyzovanie súčasných učebných osnov v oblasti environmentálnej výchovy, ekológie a lesnej pedagogiky na základných a stredných školách. V dokumente je informácia aj o už úspešne fungujúcich centrách a ich sieťach v zahraničí, najmä v Českej republike, ktoré tak môžu slúžiť ako dobré príklady pri budovaní centier a ich siete v kraji, a zároveň by sa mohli stať ich budúcimi partnermi na aktívnu cezhraničnú spoluprácu.

Na území Bratislavského samosprávneho kraja by malo vniknúť jedno regionálne centrum, ktoré bude zastrešovať jednotlivé subjekty environmentálnej výchovy a ekoturizmu v Bratislavskom kraji a sieť mikroregionálnych a lokálnych centier. Preto bratislavská župa pripravuje v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochranou prírodu SR zrekonštruovať objekty národných kultúrnych pamiatok kaštieľa a sýpky v bratislavskom Čunove na vytvorenie regionálneho ekocentra so vzdelávacími aktivitami pre mládež.

 

Bratislavský samosprávny kraj bude podporovať ekovýchovu aj prostredníctvom vlastnej dotačnej schémy a na Oddelení životného prostredia Bratislavského samosprávneho kraja vzniká pozícia regionálneho koordinátora environmentálnej výchovy.

 

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK, ktorú podporili a schválili aj župní poslanci, je voľne prístupná a stiahnuteľná na webovej stránke BSK: http://www.region-bsk.sk/koncepcne-materialy.aspx

 

 

 

 

 

Spat

Počasie