POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 25 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3767011prečítania:
 • 455Prečítania dnes:
 • 977prečítania včera:
 • 6152prečítania posledný týždeň:
 • 826825návštevníkov:
 • 336návštevníkov dnes:
 • 611návštevníkov včera:
 • 3894návštevníkov posledný týždeň:
 • 510Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Napĺňanie parížskej dohody: Národné emisné stropy a aktívnejšia úloha lesníctva

národné ciele v snahe znížiť do roku 2030 emisie CO2 v EÚ o 30% v porovnaní s úrovňou v roku 2005

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png znižovanie emisií v sektoroch poľnohospodárstva, dopravy, stavebníctva a spracovania odpadu

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png sektor využívania pôdy a lesníctva: miera emitovania a zachytávania CO2 musí byť do roku 2030 vyrovnaná

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png naplnenie cieľa EÚ znížiť do roku 2030 emisie o 40% v porovnaní so stavom v roku 1990

Do roku 2030 musia emisie oxidu uhličitého v sektoroch dopravy, poľnohospodárstva, stavebníctva a odpadov klesnúť o 30% v porovnaní s úrovňou v roku 2005. Výruby budú musieť byť kompenzované výsadbou nových stromov.

Vyplýva to z dvoch legislatívnych návrhov, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

Ciele na úrovni EÚ by sa mali premietnuť do záväzných národných stropov pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou trhu EÚ s emisiami CO2. Ide o sektory poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa súhrne podieľajú na tvorbe približne šesťdesiatich percent emisií skleníkových plynov EÚ.

Schválené nariadenie je súčasťou úsilia EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov vo všetkých sektoroch o minimálne štyridsať percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Únia sa k tomuto cieľu zaviazala aj prostredníctvom Parížskej dohody o zmene klímy.

„Urobili sme všetko pre dosiahnutie dohody na ambicióznom európskom nariadení v oblasti klímy, a to napriek pokusom mnohých vlád v EÚ oslabiť naše ambície,‟ uviedol spravodajca Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). „Európske vlády toho budú musieť urobiť viac a v kratšom časovom období. Odkladanie opatrení v oblasti klímy už nie je možné. Toto nariadenie vyžaduje od všetkých vlád urýchlenie ekologických investícií zameraných na znižovanie emisií v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve a pri spracúvaní odpadu,‟ dodal.

Lesníctvo ako nástroj boja proti klimatickým zmenám

Parlament schválil aj samostatné nariadenie, ktorého cieľom je zmierniť dopady klimatických zmien prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov v sektore využívania pôdy a lesného hospodárstva a posilnenia schopnosti lesov absorbovať oxid uhličitý. Lesy EÚ v súčasnosti absorbujú temer 10% všetkých emisií skleníkových plynov Únie.

Členské štáty by na základe schválenej právnej úpravy mali zabezpečiť, aby boli akékoľvek výruby stromov kompenzované výsadbou nových, a tiež prijať opatrenia, ktoré by umožnili zvýšiť mieru zachytávania emisií oxidu uhličitého v odvetviach využívajúcich ornú pôdu, pastviny a lesy (LULUCF). Poslanci tieto ustanovenia v priebehu vyjednávaní s ministrami členských štátov posilnili tak, aby od roku 2030 – v súlade s dlhodobými cieľmi EÚ a Parížskou dohodou – absorpčná kapacita prevýšila produkciu emisií v daných sektoroch.

„Nariadenie o emisiách v sektore LULUCF je o pozitívnom príspevku poľnohospodárstva a lesníctva v boji proti klimatických zmenám,‟ uviedol spravodajca Norbert Lins (EPP, DE). „Parlament sa usiloval o dosiahnutie rovnováhy medzi flexibilitou a porovnateľnými pravidlami v 28 členských štátoch. Som presvedčený, že sa nám podarilo posilniť biohospodárstvo – v oblasti využívania dreva pri výstavbe domov, výrobe nábytku a generovaní bioenergie (…) Touto legislatívou dávame najavo, že chceme, aby boli naše lesy v Európe naďalej spravované udržateľným spôsobom. Chceme v Európe zachovať silné lesníctvo,‟ dodal.

Výsledky hlasovania a ďalší postup

Nariadenie o spoločnom úsilí poslanci schválili pomerom hlasov 343 (za): 172 (proti): 170 (zdržalo sa hlasovania). Nariadenie o emisiách v sektore LULUCF plénum odobrilo pomerom hlasov 574 (za): 79 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania).

Obe nariadenia musí pred ich vstupom do platnosti schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

„Európska únia je globálnym lídrom v boji proti klimatickým zmenám. Prijali sme záväzok znížiť objem emisií vo vybraných sektoroch do roku 2030 o 30%. Podporíme tiež výsadbu nových stromov a revitalizáciu lesov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Spat

Počasie