Posledná aktualizácia

 • 23 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3832513prečítania:
 • 299Prečítania dnes:
 • 296prečítania včera:
 • 3385prečítania posledný týždeň:
 • 856679návštevníkov:
 • 92návštevníkov dnes:
 • 125návštevníkov včera:
 • 1214návštevníkov posledný týždeň:
 • 166Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Obehové hospodárstvo: Viac recyklácie a menej skládkovania

Recyklácia komunálneho odpadu: 44% dnes, 55% do roku 2025, 65% do roku 2035

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Od roku 2035 by nemalo skončiť na skládkach viac ako 10% odpadu

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Separovaný zber textilu a nebezpečného odpadu

Európsky parlament v stredu schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.

Zlepšenie odpadového hospodárstva môže podľa poslancov priniesť pozitíva okrem iného v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, ako aj verejného zdravia. Štyri schválené legislatívne návrhy sú súčasťou reformného balíka zameraného na prechod Únie k obehovému hospodárstvu, v rámci ktorého by mala byť hodnota produktov, materiálov a zdrojov zachovávaná čo najdlhšie. Na texte smerníc sa už poslanci dohodli s ministrami členských štátov EÚ.

Do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55% komunálneho odpadu, čiže odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2030 by podiel recyklovaného odpadu mal dosiahnuť 60% a do roku 2035 aspoň 65%. Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65% odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70%. Nová legislatíva stanovuje aj samostatné ciele pre jednotlivé obalové materiály, napríklad pre papier, kartón, plast, sklo, kov a drevo.

Na Slovensku sa podľa údajov Eurostatu v roku 2016 vyprodukovalo 348 kg odpadu na osobu. Približne 66% komunálneho odpadu skončilo na skládkach, 23% sa recyklovalo alebo kompostovalo a 11% sa spálilo.

Skládkovanie

Nová právna úprava tiež zavádza strop na množstvo odpadu, ktorý môže skončiť na skládkach. V roku 2035 by to malo byť maximálne 10% komunálneho odpadu.

V roku 2014 neskončila temer žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta viac ako tri štvrtiny svojho komunálneho odpadu.

Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23% v roku 2016). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (v roku 2016 cca 77%).

Textilný a nebezpečný odpad, ktorý vyprodukujú domácnosti, by sa mal od roku 2025 separovať. Biologicky rozložiteľný odpad by mal byť taktiež zbieraný oddelene alebo priamo domácnosťami kompostovaný.

Zníženie odpadu o polovicu

Členské štáty by sa v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja mali zamerať na zníženie objemu potravinového odpadu, a to o 30% do roku 2025 a o 50% do roku 2030. V snahe predchádzať samotnej tvorbe potravinového odpadu by členské štáty mali stimulovať zber nepredaných potravín a ich bezpečnú redistribúciu. Podľa poslancov je tiež potrebné dôsledne spotrebiteľom vysvetľovať rozdiel medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby potravín.

„Týmto balíkom sa Európa prihlásila k udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, ktorého súčasťou sa konečne stanú priemyselné politiky a ochrana životného prostredia,‟ uviedla spravodajkyňa Simona Bonafè (S&D, IT). „Obehové hospodárstvo nie je v skutočnosti len politikou v oblasti spracúvania odpadov, je to spôsob regenerácie surovín a nepreťaženia už aj tak značne obmedzených cenných zdrojov našej planéty, okrem iného aj výrazným inovovaním našich systémov výroby,‟ poznamenala.

„Tento balík obsahuje dôležité opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva, zároveň však ide ďalej, a to prostredníctvom zadefinovania pravidiel, ktoré berú do úvahy celý životný cyklus výrobku a usilujú sa o zmenu podnikateľského a spotrebiteľského správania. Členské štáty budú po prvý raz nútené riadiť sa jednotným spoločným legislatívnym rámcom,‟ dodala.

Reakcie slovenských poslancov

„EU podporí vývoj ekoproduktov a Slovensko dostalo 5 rokov naviac na zníženie skládkovania odpadu zo 66% na 10% do roku 2035, a to najmä znižovaním množstva odpadu obmedzením určitých obalov, tašiek, fliaš či podporou výrobkov s dlhšou životnosťou. Oddelením biologického odpadu od zvyšku získame hodnotné palivo pre energetiku,‟ uviedol poslanec József Nagy (EPP, SK).

„Všetky zdroje na našej planéte sú veľkým darom od Stvoriteľa. Je potrebné, aby sme zlepšili efektivitu ich využívania, a to sa týka aj odpadového materiálu. Ak ho budeme vedieť opätovne využiť, tak znížime aj celkovú závislosť EÚ na dovoze surovín. Primárna zodpovednosť je však na výrobcoch,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Zvýšenie objemu recyklovaného komunálneho odpadu až na 65% do roku 2035 prinesie nielen úspory spojené s jeho skladovaním, ale najmä úľavu pre naše životné prostredie a impulz pre inovácie v oblasti nakladania s odpadom. Recyklácia odpadov by sa mala stať regulárnou súčasťou hospodárstva,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Parlamentom schválené texty štyroch smerníc musí pred ich publikovaním v Úradnom vestníku Únie formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.

Súvislosti: obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo je založené na minimalizácii tvorby odpadu a na oprave, renovácii či recyklácii existujúcich produktov a materiálov za účelom ich opätovného využitia. Posun smerom k obehovému hospodárstvu znamená zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, zvýšenie bezpečnosti dodávok surovín, posilnenie konkurencieschopnosti a inovácií, a teda aj vyšší rast a tvorbu nových pracovných miest.

Spat

Počasie