Posledná aktualizácia

 • 23 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3832561prečítania:
 • 347Prečítania dnes:
 • 296prečítania včera:
 • 3433prečítania posledný týždeň:
 • 856695návštevníkov:
 • 108návštevníkov dnes:
 • 125návštevníkov včera:
 • 1230návštevníkov posledný týždeň:
 • 166Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

Právny štát v Poľsku: EP podporuje prijatie opatrení zo strany EÚ

Rada musí rýchlo rozhodnúť, či v Poľsku existuje riziko porušenia hodnôt EÚ

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Poľské orgány sa musia situáciou zaoberať a problémy vyriešiť

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Obavy poslancov: deľba moci, nezávislosť súdnictva, základné práva

Európsky parlament vo štvrtok vyzval vlády členských štátov, aby urýchlene rozhodli, či v Poľsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ, a pokiaľ áno, aby navrhli riešenia.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 422 (za): 147 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania) podporili návrh Európskej komisie na aktiváciu článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, ktorý stanovuje postup v situáciách, kedy môže existovať riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ. Poľské orgány by sa podľa pléna mali venovať problémom ohrozujúcim právny štát a vyriešiť ich.

Poslanci vyzvali Radu (ministrov) EÚ, aby urýchlene prijala opatrenia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ a aby Parlament pravidelne a v plnom rozsahu informovala o dosiahnutom pokroku a opatreniach prijímaných v každej etape postupu.

Parlament v nelegislatívnom uznesení z 15. novembra 2017 uviedol, že v Poľsku v súčasnosti existuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ, okrem iného v oblasti právneho štátu. Obavy poslancov sa týkali najmä možného narušenia deľby moci, nezávislosti súdnictva a základných práv v krajine.

Postup

Článok 7 Zmluvy o EÚ, ktorý nebol dosiaľ nikdy aktivovaný, popisuje mechanizmus, ktorý by mal pomôcť predchádzať porušovaniu hodnôt EÚ, ako aj postup rozhodovania o sankciách voči členskému štátu, ktorý sa už porušenia hodnôt dopustil.

Podľa čl. 7 ods. 1 môže Rada (ministrov) EÚ – na základe odôvodneného návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie – rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ zo strany niektorého členského štátu. Rozhodnutie Rady musí byť prijaté štvorpätinovou väčšinou jej členov a musí ho odsúhlasiť aj Európsky parlament. Rada tiež môže v snahe predísť hroziacemu porušeniu hodnôt EÚ adresovať členskému štátu vhodné odporúčania.

O existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt EÚ môže podľa čl. 7 ods. 2 rozhodnúť Európska rada (hlavy štátov a vlád EÚ), a to na návrh jednej tretiny členských štátov alebo Európskej komisie. Rozhodnutie však musí Európska rada prijať jednomyseľne a následne ho musí potvrdiť Európsky parlament.

Prípadné sankcie, napríklad pozastavenie hlasovacieho práva členského štátu, môže Rada uložiť na základe postupu popísaného v čl. 7 ods. 3. Rozhodnutie prijíma kvalifikovanou väčšinou.

Spat

Počasie