Posledná aktualizácia

 • 20 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3644617prečítania:
 • 196Prečítania dnes:
 • 699prečítania včera:
 • 8050prečítania posledný týždeň:
 • 759277návštevníkov:
 • 55návštevníkov dnes:
 • 412návštevníkov včera:
 • 2895návštevníkov posledný týždeň:
 • 431Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Schvaľovanie vozidiel: EP prijal nové pravidlá na predchádzanie emisným podvodom

cieľ: zaistiť bezpečnosť a ekologickú šetrnosť automobilov na cestách

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png nezávislejšie technické a emisné testovanie vozidiel

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png minimálny počet kontrol automobilov, ktoré zabezpečia členské štáty

Európsky parlament vo štvrtok schválil posilnenie dohľadu EÚ nad systémom typového schvaľovania vozidiel s cieľom zaistiť jednotné a efektívne uplatňovanie platných predpisov v celej Únii.

Nové nariadenie upravuje postup typového schvaľovania nových automobilov v EÚ a ich následných kontrol. Jasnejšie definuje povinnosti vnútroštátnych orgánov typového schvaľovania, staníc technickej a emisnej kontroly a orgánov dohľadu nad trhom s cieľom posilniť ich nezávislosť a zabrániť vzniku konfliktu záujmov.

Zintenzívnenie kontrol a sankcií

Každý členský štáty bude musieť každoročne vykonať minimálny počet skúšok automobilov – skontrolované musí byť aspoň jedno vozidlo na každých 40.000 automobilov prihlásených do evidencie v danom členskom štáte v predchádzajúcom roku. Minimálne 20% týchto skúšok sa musí týkať aj emisií. Členské štáty s nízkym počtom zaregistrovaných vozidiel budú musieť skontrolovať aspoň päť automobilov ročne.

Skúšky a kontroly vozidiel s cieľom overiť dodržiavanie predpisov bude môcť vykonať aj Európska komisia, ktorá bude mať právomoc udeliť výrobcom automobilov administratívne pokuty až do výšky 30.000 eur za každé nevyhovujúce vozidlo. Komisia tiež bude mať právomoc nariadiť stiahnutie vozidiel v celej Únii.

Zlepšenie kvality a nezávislosti testovania

Nová legislatíva zavádza nový režim testovania vozidiel, ktorý by mal zaručiť, že schválené vozidlo počas celého svojho životného cyklu neprekročí emisné limity. Poskytovatelia služieb technickej kontroly budú v tejto súvislosti pravidelne kontrolovaní nezávislými audítormi.

Majiteľom automobilov, ktorí budú nútení nechať si vozidlo po výzve výrobcu opraviť, bude odstránenie výrobcom zapríčineného nedostatku uhradené. Výrobcovia budú zároveň povinní poskytnúť prístup k relevantným informáciám nevyhnutným na vykonanie akejkoľvek opravy vozidla aj nezávislým autoservisom, aby si majitelia automobilov mohli vybrať, u koho a za akú cenu si nechajú vozidlo opraviť.

Vyhlásenie spravodajcu

„Toto je dôrazná celoeurópska odpoveď na škandál Dieselgate. Táto legislatíva zvýši bezpečnosť a environmentálnu šetrnosť automobilov a v kombinácii s testovaním emisií v skutočných jazdných podmienkach zaistí, že škandál Dieselgate sa budúcnosti nebude opakovať (…) Jej výhody pocítia vďaka spravodlivo, primerane a celoplošne uplatňovaným štandardom majitelia vozidiel, životné prostredie aj výrobcovia automobilov,‟ uviedol spravodajca nariadenia Daniel Dalton (ECR, UK).

Ďalší postup

Nariadenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 547 (za): 83 (proti): 16 (zdržalo sa hlasovania), musí pred jeho vstupom do platnosti formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2020.

Súvislosti

Typové schvaľovanie vozidiel je proces, v rámci ktorého zodpovedný vnútroštátny orgán potvrdí, že daný model spĺňa všetky bezpečnostné, environmentálne a výrobné štandardy EÚ. Vozidlá daného modelu môžu byť umiestnené na trh až po jeho typovom schválení.

Typovému schváleniu vozidla predchádza séria skúšok, ktoré súvisia s bezpečnosťou (svetlomety, brzdy, stabilita či správanie sa vozidla v prípade nehody) či životným prostredím (emisie). Kontrolujú sa tiež špecifické súčasti vozidla (sedadlá či vnútorné vybavenie).

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com