Posledná aktualizácia

 • 20 november, 2019

počítadlo návštev

 • 3699658prečítania:
 • 708Prečítania dnes:
 • 666prečítania včera:
 • 5806prečítania posledný týždeň:
 • 787703návštevníkov:
 • 314návštevníkov dnes:
 • 383návštevníkov včera:
 • 3379návštevníkov posledný týždeň:
 • 505Návštevníkov denne:
 • 38Teraz ONLINE:

Tlačová správa: Mestská spoločnosť OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2018

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad od štvrtka 1. 3. 2018. Odvoz bio odpadu potrvá do 30. 11. 2018.

Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe (viď. príloha tlačovej správy). Vďaka novinke, ktorú spoločnosť OLO pripravila, si odvozný deň bio odpadu z hnedých nádob, môžu obyvatelia overiť aj na webstránke www.olo.sk. Stačí, ak v banneri s názvom „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu,“ zadajú názov požadovanej ulice. Prosíme obyvateľov, aby svoje hnedé zberné nádoby v odvozný deň sprístupnili a vyložili ich na miesto dostupné našej zvozovej technike.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 1/2017 bude odvoz bio odpadu z hnedých nádob realizovaný v intervale jedenkrát za 14 dní a to až do 30. 11. 2018.

Do hnedých zberných nádob je potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a zvieracie exkrementy. V prípade, že nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude našimi zamestnancami vyprázdnená. Bio odpad z hnedých zberných nádob je ďalej odvážaný na spracovanie do kompostárne.

Rodinné domy môžu stále požiadať o hnedú nádobu alebo kompostér

V zmysle VZN hlavného mesta sú domácnosti (iba majitelia rodinných domov) povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad. V prípade, že ste zatiaľ nepodali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad,“ môžete tak urobiť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Všetky náklady na kompostér alebo hnedú zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz bio odpadu zo záhrad, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Od marca môžu o kompostér požiadať aj bytové domy

Od 1. 3. 2018 majú v Bratislave možnosť riešiť nakladanie s bio odpadom zo záhrad aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. V takomto prípade môže správca nehnuteľnosti podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť aj list vlastníctva. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad nájdete na webstránke spoločnosti OLO www.olo.sk alebo na webstránke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com