Posledná aktualizácia

 • 23 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3832556prečítania:
 • 342Prečítania dnes:
 • 296prečítania včera:
 • 3428prečítania posledný týždeň:
 • 856693návštevníkov:
 • 106návštevníkov dnes:
 • 125návštevníkov včera:
 • 1228návštevníkov posledný týždeň:
 • 166Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Vysielanie pracovníkov: Lepšia ochrana a spravodlivejšie podmienky pre všetkých

rovnaká odmena za rovnakú prácu na rovnakom mieste

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png vyslanie nad dva roky: platnosť pracovného práva hostiteľskej krajiny

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png rovnaké pravidlá pri vysielaní dočasných agentúrnych zamestnancov

Pracovníci vyslaní do iných členských štátov EÚ by mali mať za rovnakú prácu na rovnakom mieste rovnakú odmenu ako miestni pracovníci, a to vrátane bonusov.

Návrh nových pravidiel, ktorých cieľom je zlepšiť ochranu vyslaných pracovníkov a zaistiť spravodlivú konkurenciu podnikov v EÚ, schválil v pondelok Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci pomerom hlasov 32 (za): 8 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania).

Hlavné zmeny sa týkajú odmeňovania, dĺžky vyslania a agentúr dočasného zamestnávania.

Spravodlivejšia odmena

• Na vyslaných pracovníkov by sa mali vzťahovať všetky pravidlá hostiteľského členského štátu v oblasti odmeňovania, ktoré sú stanovené zákonom alebo kolektívnou dohodou.

• Členské štáty by mali na samostatnej webovej stránke zverejňovať podrobnosti o zákonom stanovenej politike odmeňovania a informácie týkajúce sa kolektívnych zmlúv.

Lepšie podmienky pre pracovníkov

• Náklady na cestu a ubytovanie by mali byť pracovníkom uhrádzané nad rámec ich platu alebo by im mala byť odmena o tieto položky navýšená.

• Hostiteľské členské štáty by mohli stanoviť, či sa na pracovníkov vyslaných na ich územie budú vzťahovať celoštátne, regionálne alebo sektorové kolektívne dohody, a to podľa toho, ktorá z dohôd prináša pracovníkom lepšie podmienky.

Dĺžka vyslania

• V prípade, ak vyslanie trvá dlhšie ako dvadsaťštyri mesiacov, na vyslaných pracovníkov by sa mali vzťahovať všetky pracovnoprávne pravidlá hostiteľskej krajiny.

• Lehotu dvadsiatich štyroch mesiacov by malo byť možné za istých podmienok predĺžiť, pokiaľ daná spoločnosť potrebuje viac času na dodanie ňou poskytovanej služby.

Agentúry dočasného zamestnávania a subdodávatelia

• Nové pravidlá by sa mali vzťahovať aj na pracovníkov vyslaných do iného členského štátu EÚ agentúrami dočasného zamestnávania. Cieľom je zabrániť reťazovému vysielaniu, ktoré obchádza existujúcu legislatívu v oblasti vysielania pracovníkov.

• Členské štáty by mohli zaviazať subdodávateľov, aby svojim vyslaným zamestnancom poskytovali rovnakú odmenu, akú vyplácajú vyslaným pracovníkom hlavní dodávatelia.

Medzinárodná cestná doprava

Podmienky vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy budú predmetom samostatnej právnej úpravy v rámci balíka predpisov v oblasti mobility. Do jej schválenia a nadobudnutia účinnosti sa však na vodičov budú aj naďalej vzťahovať pravidlá smernice o vysielaní pracovníkov, aby sa predišlo vzniku legislatívnej medzery.

Interaktívna infografika s informáciami o vyslaných pracovníkoch podľa jednotlivých členských štátov.

Vyhlásenia spravodajkýň

Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) uviedla: „Dohoda, ktorú sme dosiahli, má jednoznačný politický cieľ: zlepšiť ochranu pracovníkov a zaistiť rovnaké podmienky pre spoločnosti na vnútornom trhu EÚ. Parlament dnes opäť ukázal, že na národné rozdiely bude vždy reagovať európskou politickou silou a jednotou. Teraz nastal čas, aby krok vpred urobila aj Rada: nemôže si dovoliť nečinne čakať, kým my budujeme sociálnu Európu.”

Agnes Jongerius (S&D, NL) uviedla: „Toto je dôležitý krok k vytvoreniu sociálnej Európy, ktorá bude chrániť zamestnancov a zaistí spravodlivú konkurenciu. Týmto návrhom budeme bojovať proti nerovnosti a postaráme sa o pracovníkov. Kolektívne dohody, z ktorých majú úžitok miestni zamestnanci, sa musia v budúcnosti vzťahovať aj na vyslaných pracovníkov. Na európskom pracovnom trhu musíme zastaviť preteky o čo najhoršie podmienky, aby sme dosiahli cieľ rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste.”

Ďalší postup

Dnes schválený návrh mandátu na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení novej legislatívy bude pravdepodobne na budúci týždeň (23.10. – 26.10.) predmetom plenárneho hlasovania poslancov v Štrasburgu. Pre začiatkom rokovaní sa však na svojom mandáte musia dohodnúť aj ministri v Rade EÚ.

Súvislosti

Vyslanie pracovníkov nastáva zväčša v momente, keď spoločnosť poskytuje svoje služby v rámci EÚ ale za hranicami svojho domovského členského štátu. Vyslaní zamestnanci majú pracovnú zmluvu uzatvorenú v domovskom členskom štáte, zamestnávateľom sú však dočasne vyslaní do inej krajiny EÚ, aby tam zabezpečili dodanie požadovaných služieb.

Rast a rozvoj jednotného trhu viedol k zvýšeniu rozdielov v platoch, čím poskytol stimuly pre vysielanie pracovníkov. Vyslaní zamestnanci často zarábajú v porovnaní s lokálnymi pracovníkmi výrazne menej, čo vedie k nekalej konkurencii medzi vysielajúcimi a miestnymi podnikmi, sociálnemu dampingu a zneužívaniu vyslaných pracovníkov.

Čísla a fakty

V roku 2015 bolo v rámci EÚ vyslaných do iného členského štátu celkovo 2,05 milióna pracovníkov. Medzi rokmi 2010 a 2015 narástol počet vyslaných pracovníkov o 41,3%.

Najviac pracovníkov vysielajú do iných členských štátov Poľsko, Nemecko a Francúzsko. Najviac vyslaných pracovníkov na svojom území majú Nemecko, Francúzsko a Belgicko.

Viac ako polovica vyslaných pracovníkov poskytuje služby v susedných členských štátoch. Priemerná doba vyslania je 98 dní.

Pracovníci sú vysielaní do iných členských štátov najmä v odvetviach stavebníctva, výrobného priemyslu, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb a podnikateľských služieb.

Postup: Hlasovanie vo výbore o návrhu mandátu na rokovania s Radou – riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Smernica

Spat

Počasie