Posledná aktualizácia

 • 20 november, 2019

počítadlo návštev

 • 3699042prečítania:
 • 92Prečítania dnes:
 • 666prečítania včera:
 • 5190prečítania posledný týždeň:
 • 787422návštevníkov:
 • 33návštevníkov dnes:
 • 383návštevníkov včera:
 • 3098návštevníkov posledný týždeň:
 • 505Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

Výzva a vyhlásenie k aktuálne prebiehajúcim voľbám v ECAV na Slovensku

Hnutie evanjelických laických pracovníkov (HELP, o.z.) víta výsledky kandidačných porád, tak na biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku), ako aj na nového generálneho biskupa a generálneho dozorcu, pretože dávajú nádej na zastavenie ďalšieho úpadku a následne postupné zlepšenie situácie v ECAV na Slovensku. Bude potrebných veľa praktických krokov, modlitieb, vzájomného odpustenia, pokánia a rovnako aj spolupráce pracovníkov a členov cirkevných zborov. Urobme však prvý krok, s plnou vážnosťou a zodpovedne. Pristúpme zodpovedne k voľbám, ktoré sa už tieto nedele konajú v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku (od 27. mája do 1. júla 2018).
Informácia o nových kandidátoch
Prvé voľby sa týkajú biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ZD). Na post biskupa kandidujú: Ján Bunčák, Ján Čermák, Ján Hroboň, Ján Jančo a Michal Zajden. Vyzývame evanjelickú verejnosť, aby sa volieb zúčastnila a odovzdala svoj hlas kandidátovi, ktorý má záujem o pozdvihnutie ZD, rozvoj cirkevných zborov, misie, a ktorý bude dobrým pastierom duchovných.
Druhé voľby sa týkajú členov Predsedníctva ECAV na Slovensku – generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Kandidačná porada, ktorá sa konala k ich voľbám 24. mája 2018 vo Zvolene priniesla jasné výsledky. Z 31 členov kandidačnej porady, tvorenej predsedníctvami 14 seniorátov našej cirkvi, navrhlo a posunulo do volieb Predsedníctva ECAV nasledovných kandidátov. Na funkciu generálneho biskupa boli kandidovaní: zborový farár Ivan Eľko, konsenior; seniorka BAS Sidónia Horňanová; seniorka LOS Katarína Hudáková a senior TUS Marián Kaňuch. Na funkciu generálneho dozorcu bol kandidovaný doterajší dozorca Východného dištriktu (VD) Ján Brozman. Na kandidačnej porade boli vznesené námietky voči ďalším dvom navrhnutým kandidátom, ktorými boli doterajší biskup ZD Milan Krivda (získal iba 8 hlasov z 31 hlasujúcich) a doterajší generálny dozorca Imrich Lukáč (získal iba 7 hlasov z 31 hlasujúcich). Za námietky voči týmto dvom kandidátom tak hlasovala výrazná väčšina členov kandidačnej porady.
Tretie voľby sa týkajú dozorcu Východného dištriktu. Kandidačná porada, ktorá sa konala 26. mája 2018 v Prešove k týmto voľbám navrhla na dozorcu VD Ľubomíra Pankúcha.
Prijímame s pokorou zmenu, ktorú noví kandidáti môžu priniesť do cirkvi, jej obnovy a smerovania. Sme vďační predsedníctvam seniorátov a vedeniu dištriktov, že svojím hlasovaním na kandidačných poradách prevzali na seba zodpovednosť za ďalšie smerovanie cirkvi a dali tak nádej na obnovu ECAV na Slovensku. Túžba členov cirkvi po jej obnove bola sformulovaná v Charte na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (www.charta2017.sk), ktorú od 5. marca 2017 podpísalo vyše 700 signatárov zo všetkých regiónov Slovenska, kde pôsobia cirkevné zbory ECAV. Charta poukázala na nevhodné praktiky a metódy práce končiaceho vedenia cirkvi, popísala dôvody a východiská pre obnovu cirkvi a súčasne sformulovala aj víziu jej rozvoja.

Stanovisko k aktuálnemu vydaniu týždenníka Evanjelický posol spod Tatier č.22 z 30.5.2018
Obdobie pôsobenia Miloša Klátika a Milana Krivdu v pozícií biskupov po 12 rokoch v našej cirkvi končí. Končí aj pôsobenie Imricha Lukáča v pozícii generálneho dozorcu po 6 rokoch. Dávali sme nádej a očakávali sme, že v období zostávajúcich piatich mesiacov ich pôsobenia zvládnu transparentne a pokojne odovzdať svoje úrady novej generácii biskupov, novému vedeniu cirkvi, ktorí vzídu z práve začínajúcich volieb. Nestáva sa tak. Hnutie evanjelických laických pracovníkov so znepokojením vníma aktuálne vydanie týždenníka Evanjelický posol spod Tatier (EPST) č. 22 z 30.5.2018, ktoré vyšlo na titulnej strane čiernou farbou a so zavádzajúcim titulkom: „24.5.2018 Deň, keď niekoľko vyvolených rozhodlo za Vás“, ktorým zámerne manipuluje širokú evanjelickú verejnosť, prekrúca fakty a poškodzuje dobré meno ECAV na Slovensku, duchovných a laických pracovníkov, veriacich a slušných pracovníkov ECAV na Slovensku. Odsudzujeme tento spôsob narábania s faktami a ostro odsudzujeme spôsob novinárskej práce súčasnej redakcie EPST! Odsudzujeme spochybňovanie legitímnych výsledkov kandidačných porád. Kandidačné porady tvoria predsedníctva našich seniorátov (senior/seniorka a seniorálny dozorca resp. seniorálna dozorkyňa). ECAV na Slovensku má 14 seniorátov, každý z nich združuje v priemere 22 cirkevných zborov. Osem seniorátov je zaradených do ZD a 6 seniorátov do VD.
Táto antikampaň zo strany redakcie EPST vrcholí v období, kedy sa v ECAV na samosprávnom princípe realizujú demokratické voľby biskupa ZD, pripravujú sa voľby generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dozorcu VD. Publikované stanoviská k aktuálnym voľbám vnímame ako hrubé porušenie novinárskej etiky, prejav jednostranného a neobjektívneho informovania, prejav neprofesionálnej redakčnej práce, ako zámerné, dlhodobé a účelové útoky na angažovaných pracovníkov v ECAV na Slovensku. Vyzývame cirkevné zbory ECAV na Slovensku a všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku, aby dôsledne odmietli túto škodlivú a mätúcu kampaň zo strany EPST, aby nenechali zneužívať toto médium na hanebné útoky na členov cirkvi. Týždenník EPST už nie je médiom všetkých evanjelických veriacich, ale médiom úzkej skupiny ľudí, ktorá má priamu väzbu na končiace vedenie ECAV na Slovensku. Týždenník zneužíva dobré a známe meno tohto média v histórii evanjelickej cirkvi, pričom väčšina duchovných a veriacich nemá prístup k iným, objektívnym informáciám, ale iba k týždenníku EPST. Vyzývame preto všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku, aby k voľbám v Západnom dištrikte, k voľbám generálneho biskupa, generálneho dozorcu a k voľbám dozorcu Východného dištriktu pristupovali aktívne, zodpovedne a volieb sa zúčastnili. Vyzývame veriacich, aby sa oboznámili s kandidátmi do všetkých volieb, aby sa rozhodovali samostatne, slobodne a bez nátlaku!
Hnutie evanjelických laických pracovníkov, občianske združenie (HELP, o.z.)
Eva Bachletová, tlačová tajomníčka HELP, o.z.
Ľubo Bechný, člen redakčnej rady Reformačných listov, HELP, o.z.
Monika Cipciarová, členka redakčnej rady Reformačných listov, HELP, o.z.
Martin Kováč, predseda HELP, o.z.
Branislav Rybnikár, podpredseda za ZD, HELP, o.z.

Kontakt: Martin Kováč, 0905 269 078, Eva Bachletová 0905 813 782

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com