POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 19 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3799549prečítania:
 • 963Prečítania dnes:
 • 1115prečítania včera:
 • 10216prečítania posledný týždeň:
 • 841681návštevníkov:
 • 442návštevníkov dnes:
 • 497návštevníkov včera:
 • 4144návštevníkov posledný týždeň:
 • 531Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 4. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka z 30.6.2015

Program :

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Schválenie

programu miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a

overovateľov zápisnice.

 

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava-Dúbravka č. ……./2015 o dodržiavaní čistoty a verejného

poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 

3. Informácia o činnosti útvaru kontroly.

 

4. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu

majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12.

2014.

 

5. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za

rok 2014.

 

6/A. Návrh na prerokovanie petície občanov MČ BA-Dúbravka

proti zámeru prenajať alebo predať súkromným podnikateľom

budovu, v ktorej sídli DKD

 

6. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2015 z rozpočtu

mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby.

7. Návrh na odkúpenie 2/5 podielu na stavbe, súp. č. 1877, ul. Kpt.

Rašu č. 2, k. ú. Dúbravka a zámenu nehnuteľnosti, súp. č. 1891, k. ú.

Dúbravka.

 

8. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka,

spoločnosti EUPHORIA GASTRO s. r. o., ako prípad hodný

osobitného zreteľa.

 

9. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1628, k. ú. Dúbravka, PhDr.

Vladimíre Jackovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

10. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3470/4, k. ú.

Dúbravka, Športovému klubu policajnej kynológie, ako prípad

hodný osobitného zreteľa.

 

11. Návrh na úpravu a prenájom priľahlej časti komunikácie.

 

12. Návrh na nájom veľkej a malej telocvične v budove školy na

Pekníkovej č. 6, British International School s. r. o., ako prípad

hodný osobitného zreteľa.

 

13. Návrh na nájom nebytových priestorov v Základnej škole

Bilíkova, občianskemu združeniu KALGATIS, ako prípad hodný

osobitného zreteľa.

 

14. Návrh na nájom pozemkov spoločnosti NUBIUM s. r. o., na

umiestnenie reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného

zreteľa.

 

15. Návrh na stanovenie výšky nájmu garáže na ulici Drobného č.

7/10 v suteréne, Bratislava, súp. č. 1893, vedenej na LV č. 2197, k.

ú. Dúbravka, pre nájomcu Silviu Michalkovú.

 

16. Informácia o vybavenej interpelácie poslanca miestneho

zastupiteľstva.

 

17. Rôzne.

 

18. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

 

 

Späť

Počasie