Posledná aktualizácia

 • 13 november, 2019

počítadlo návštev

 • 3694111prečítania:
 • 259Prečítania dnes:
 • 919prečítania včera:
 • 8820prečítania posledný týždeň:
 • 784514návštevníkov:
 • 190návštevníkov dnes:
 • 444návštevníkov včera:
 • 4278návštevníkov posledný týždeň:
 • 533Návštevníkov denne:
 • 11Teraz ONLINE:

5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka zo dňa 22. septembra 2015

 

Program:

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Schválenie

programu miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a

overovateľov zápisnice.

 

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

 

2. Informácia o činnosti útvaru kontroly

 

3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2015

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2015

 

5. Návrh na zrušenie Cestného fondu a prevod zostatku na Fond

statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislavy č. 12/2014 o daní z nehnuteľností.

 

7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov a

prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí.

 

8. Návrh Projektu na predchádzanie vzniku bioodpadov.

 

9. Návrh Zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného

hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 

10. Návrh na prerokovanie petície občanov Mestskej časti

Bratislava-Dúbravka o potrebe dobudovania časti sídliska na

Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 200.

 

11. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 866/3, 866/4, 866/5,

866/10, 1536/48 a 1536/47, k. ú. Dúbravka, Oľge Dakkakovej.

 

12. Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/1, Mgr.

Martine Lubyovej, parc. č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej a parc. č.

1775/3, MUDr. Petrovi Margitfalviovi a MUDr. Jane

Margitfalviovej, ako prípady hodné osobitného zreteľa.

 

13. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3446/77 a 3418/14, k. ú.

Dúbravka, Alojzovi Hajdučíkovi, ako prípad hodný osobitného

zreteľa.

 

14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3175/2, k. ú. Dúbravka,

Občianskemu združeniu Dúbravčan, ako prípad hodný osobitného

zreteľa.

 

15A. Návrh na nájom pozemku parc.č.2274/2 k.ú. Dúbravka pre

športový klub „Modrý Mustang“, ako prípad hodný osobitého

zreteľa

 

15. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a

rekreačné účely žiadateľom zo zoznamu žiadateľov, ako prípad

hodný osobitného zreteľa.

 

16. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3692, k. ú.

Dúbravka, Eve Zuzulovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

17. Zámer zámeny pozemkov, parc. č. 982/1 a parc. č. 398, k. ú.

Dúbravka.

 

18. Rôzne.

 

19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Späť

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com