Posledná aktualizácia

 • 27 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3833987prečítania:
 • 266Prečítania dnes:
 • 386prečítania včera:
 • 2743prečítania posledný týždeň:
 • 857251návštevníkov:
 • 121návštevníkov dnes:
 • 128návštevníkov včera:
 • 1092návštevníkov posledný týždeň:
 • 166Návštevníkov denne:
 • 2Teraz ONLINE:

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Schválenie programu miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

2. Informácia o činnosti útvaru kontroly

3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2015

4. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2015

5. Návrh na zrušenie Cestného fondu a prevod zostatku na Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o daní z nehnuteľností.

7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí.

8. Návrh Projektu na predchádzanie vzniku bioodpadov.

9. Návrh Zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

10. Návrh na prerokovanie petície občanov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka o potrebe dobudovania časti sídliska na Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 200.

11. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 866/3, 866/4, 866/5, 866/10, 1536/48 a 1536/47, k. ú. Dúbravka, Oľge Dakkakovej.

12. Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/1, Mgr. Martine Lubyovej, parc. č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej a parc. č. 1775/3, MUDr. Petrovi Margitfalviovi a MUDr. Jane Margitfalviovej, ako prípady hodné osobitného zreteľa.

13. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3446/77 a 3418/14, k. ú. Dúbravka, Alojzovi Hajdučíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3175/2, k. ú. Dúbravka, Občianskemu združeniu Dúbravčan, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

15A. Návrh na nájom pozemku parc.č.2274/2 k.ú. Dúbravka pre športový klub „Modrý Mustang“, ako prípad hodný osobitého zreteľa

15. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely žiadateľom zo zoznamu žiadateľov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

16. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3692, k. ú. Dúbravka, Eve Zuzulovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

17. Zámer zámeny pozemkov, parc. č. 982/1 a parc. č. 398, k. ú. Dúbravka.

18. Rôzne.

19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Späť

Počasie