POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 19 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3799432prečítania:
 • 846Prečítania dnes:
 • 1115prečítania včera:
 • 10099prečítania posledný týždeň:
 • 841640návštevníkov:
 • 401návštevníkov dnes:
 • 497návštevníkov včera:
 • 4103návštevníkov posledný týždeň:
 • 531Návštevníkov denne:
 • 4Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 9. miestneho zastupiteľstva zo dňa 28. 6. 2016 MČ Bratislava – Dúbravka

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

2. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2016.

3. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2015.

4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015.

5. Informácia o činnosti útvaru kontroly.

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavyo používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

8. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2016 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby.

9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č.1734/14 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Daniele Mihálovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

10. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č.1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

11. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9, k. ú. Dúbravka, Ing Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

12. Návrh na odvolanie na vlastnú žiadosť Vladimíra Straku, poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z funkcie člena Mediálnej komisie Miestneho zastupiteľstvamestskej časti Bratislava–Dúbravka.

13. Rôzne.

14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

 

Počasie