POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 19 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3799561prečítania:
 • 975Prečítania dnes:
 • 1115prečítania včera:
 • 10228prečítania posledný týždeň:
 • 841683návštevníkov:
 • 444návštevníkov dnes:
 • 497návštevníkov včera:
 • 4146návštevníkov posledný týždeň:
 • 531Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 13. miestneho zastupiteľstva zo dňa 25. 4. 2017 MČ Bratislava – Dúbravka

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 2. Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016
 3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 32 ods. 8 a čl. 32 ods. 9
 4. Návrh na navýšenie rozpočtu na odstránenie nevyužívaných, rozpadávajúcich sa prístreškov na náradie a nevyužívaných kontajnerových stojísk 
 5. Návrh na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starostlivosti o zeleň 
 6. Návrh na zmenu orgánov spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s.r.o.
 7. Návrh na zaradenie Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
 8. Návrh na zaradenie Materskej školy Bullova 2, Bratislava a jej školského stravovacieho zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
 9. Informácia o činnosti útvaru kontroly 
 10. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj pozemku, parc. č. 1735/14, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 68 m², pre účely vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 11. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 852/2, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 160 m², Ing. Jurajovi Švecovi a Ing. Denise Švecovej, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 12. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, v k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m², Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 13. Návrh na prenechanie do bezplatného užívania nebytové priestory v KC Fontána na Ožvoldíkovej 12, Miestnemu odboru Matice slovenskej Bratislava-Dúbravka 
 14. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Bílikova 34, trieda, vo výmere 65,70 m², Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 15. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m², nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 16. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, kancelárske priestory, vo výmere 30 m², Oľga Ďuricová – Agentúra DOMY, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 17. Návrh na odpustenie dlhu žiadateľovi ŠK Pressburg Powerlifting, o.z.
 18. Návrh na odvolanie odborníkov – neposlancov z funkcie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 19. Rôzne

Počasie