POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 26 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3801058prečítania:
 • 464Prečítania dnes:
 • 860prečítania včera:
 • 8131prečítania posledný týždeň:
 • 842492návštevníkov:
 • 296návštevníkov dnes:
 • 446návštevníkov včera:
 • 3737návštevníkov posledný týždeň:
 • 535Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 14. miestneho zastupiteľstva zo dňa 27. 6. 2017 MČ Bratislava – Dúbravka

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2016
 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016 
 5. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2017 
 6. Návrh na navýšenie rozpočtu na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a rekonštrukciu Domu kultúry Dúbravka 
 7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 8. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2017 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby
 9. Informácia o činnosti útvaru kontroly 
 10. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 11. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
 12. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 147/A, vo výmere 12,70 m2, Kataríne Gregorčíkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 13. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť vo vestibule, vo výmere 16,81 m2, Markovi Belanovi ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3449/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 282 m2, nájomcovi Vlastníci bytov a spoločných priestorov v dome Pri Kríži 38, 40 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 15. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 737/2, k. ú. Dúbravka, Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 16. Návrh uznesenia, ktorým miestne zastupiteľstvo podáva vyjadrenie k žalobe vo veci návrhu na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 374/2014 z 27. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 18.3.2014, ktorým miestne zastupiteľstvo opätovne prerokovalo pozastavené uznesenie 364/2014 v časti A bode 1. 1. a toto uznesenie potvrdilo v znení ako bolo prijaté na rokovaní miestneho zastupiteľstva 18.2.2014, navrhovateľa Okresná prokuratúra Bratislava IV a odporcu mestská časť Bratislava-Dúbravka
 17. Návrh na voľbu odborníkov-neposlancov za členov Komisie športu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Späť

Počasie