POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 19 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3799556prečítania:
 • 970Prečítania dnes:
 • 1115prečítania včera:
 • 10223prečítania posledný týždeň:
 • 841682návštevníkov:
 • 443návštevníkov dnes:
 • 497návštevníkov včera:
 • 4145návštevníkov posledný týždeň:
 • 531Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2017

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice zo zasadnutia

1. Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva

2. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity, financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

5. Informácia o činnosti útvaru kontroly

6. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m2 , Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa

7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2 , Ing. Gabriele Karmanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa

8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2 , Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa

9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 , nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa

10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 149, vo výmere 14,9 m2 , Ing. Iveta Hoštáková – KOZMETIKA, ako prípadn hodný osobitného zreteľa

11. Návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka – garážový box, vo výmere 12 m2 , Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa

12. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 48,5 m2 , SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m2 , JUDr. Anna Rumplová, advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa

14. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m2 , Pavol Švec – Eling RK, ako prípad hodný osobitného zreteľa

15. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa

16. Návrh na prehodnotenie spôsobu započítania nájomného Centru rodiny, n.o., Bazovského 6, Bratislava

17. Návrh na odvolanie odborníka-neposlanca z funkcie člena Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

18. Rôzne

19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Späť

Počasie