POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 19 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3799546prečítania:
 • 960Prečítania dnes:
 • 1115prečítania včera:
 • 10213prečítania posledný týždeň:
 • 841681návštevníkov:
 • 442návštevníkov dnes:
 • 497návštevníkov včera:
 • 4144návštevníkov posledný týždeň:
 • 531Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 18. miestneho  zastupiteľstva  zo dňa 17. 04. 2018 MČ Bratislava – Dúbravka

  • Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
  • Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zloženie sľubu nového poslanca
  • Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka


2a. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 57 ods. 1 písm. b), poznámka pod čiarou k odkazu 114a), čl. 91 ods. 1 písm. b),
v čl. 91 ods. 1 sa vypúšťa písm. c) a čl. 91 ods. 3 sa dopĺňa (miestny poplatok za rozvoj).

  • Návrh uznesenia o prijatí dlhodobého bankového úveru
  • Informácia o činnosti útvaru kontroly


4a. Návrh projektu „Spomienka na Deža“ venovanému umelcovi Dežovi Ursínymu.

4b. Zadanie spracovania zonálnej štúdie pre záhradkárske oblasti Pri Bielej studničke, Nápojiská, Lamenice, Strmý bok.

  • Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
  • Návrh na predaj nebytového priestoru-garáže č. 912, v suteréne bytového domu na Bullovej 11, Bratislava, súp. č. 1171, vedenej na LV č. 2201, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, Petrovi Priedhorskému a Dáše Priedhorskej, bytom Bagarova 1175/7, Bratislava
  • Návrh na predaj nebytového priestoru-garáže č. 914, v suteréne bytového domu na Bullovej 19-25, Bratislava, súp. č. 1172, vedenej na LV č. 3392, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, kupujúcemu Jaroslavovi Klinčekovi, bytom Bullova 19, Bratislava
  • Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov-kuchyne so zázemím, v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku, parc. č. 2248, vo výmere 360,96 m2 , nájomcovi HLZ s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, Bratislava, IČO: 46 899 316, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  • Návrh na nájom nebytových priestorov-pivničných priestorov v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku, parc. č. 2248, vo výmere 40 m2 , Mariánovi Kocanovi, bytom Revolučná 3544/25, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  • Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry Dúbravka, vo výmere 130 m2 , BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, Bratislava, IČO: 35 924 535, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  • Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka,vo výmere 48,5 m2 , SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  • Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej 34, súp. č. 1891, na pozemku, parc. č. 3163, vo výmere 173,88 m2, nájomcovi FREEDU PLUS, s.r.o., Bilíkova 34, Bratislava, IČO: 44 658 265, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  • Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej 34, vo výmere 65,70 m2, spoločnosti Wings of Nature, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  • Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 13. 2. 2018
  • Rôzne
  • Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Počasie