Posledná aktualizácia

 • 14 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3761665prečítania:
 • 54Prečítania dnes:
 • 752prečítania včera:
 • 5428prečítania posledný týždeň:
 • 823491návštevníkov:
 • 41návštevníkov dnes:
 • 519návštevníkov včera:
 • 3610návštevníkov posledný týždeň:
 • 499Návštevníkov denne:
 • 13Teraz ONLINE:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dúbravská televízia, spol. s.r.o.
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava
IČO: 35 750 499

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2018. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
Dúbravská televízia, spol. s.r.o. spracúva osobné údaje na tieto účely:
1. Personálna a mzdová agenda zamestnancov.
2. Evidencia dochádzky zamestnancov.
3. Evidencia uchádzačov o zamestnanie.
4. Účtovné doklady.
5. Propagácia DTV a jej programov.
6. Evidencia prijatej a odoslanej pošty.
7. Vymáhanie pohľadávok.
8. Zmluvné vzťahy.
9. Televízia.
10. Verejné obstarávanie.
11. Žiadosti o sprístupnenie informácií.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci …) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Práva dotknutých osôb

a. Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov mestskou časťou.
b. Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
c. Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
• odvoláte svoj súhlas;
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
• spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
• nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
• spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
• Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
• namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
e. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
f. Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
• z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
• vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
• emailom na gdpr@dubravka.sk
• písomne alebo osobne doručením na adresu: Dúbravská televízia, spol. s.r.o., Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava.

Počasie