Posledná aktualizácia

 • 29 júl, 2020

počítadlo návštev

 • 3864666prečítania:
 • 288Prečítania dnes:
 • 513prečítania včera:
 • 4684prečítania posledný týždeň:
 • 868352návštevníkov:
 • 113návštevníkov dnes:
 • 156návštevníkov včera:
 • 1326návštevníkov posledný týždeň:
 • 178Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Stanovisko FK Dúbravka k stanovisku predsedu BFZ a predsedu ŠTK BFZ k prípadu FK Dúbravka

Keď som v piatok 6.9.2019 zapol počítač a prečítal som si stanovisko predsedu Výkonného
výboru BFZ p.Jánošíka a predsedu ŠTK BFZ p.Richtárika, tak som si myslel, že sa mi sníva.
Počas mojej 33-ročnej činnosti vo funkcii predsedu FK Dúbravka som nečítal od zodpovedných
a najvyššie postavených funkcionárov za riadenie futbalu v Bratislavskom regióne toľko nepravdivých,
skreslených a neúplných informácií.
Z toho dôvodu som nútený reagovať na uvedené stanoviská. V prvej časti tohto stanoviska by som
rád vysvetlil prihlášku nášho futbalového klubu do IV.ligy ročníka 2019/2020 a v druhej časti budem
konkrétne reagovať na stanoviská už menovaných funkcionárov BFZ.
1. Prihláška do súťaže
Futbalový klub Dúbravka sa prihlásil v zmysle platných noriem BFZ a tou platnou normou je Rozpis
majstrovských súťaží vo futbale – súťažný ročník 2018/2019. Ide o nasledovné ustanovenia Rozpisu.
Článok 5 – Technické ustanovenia.
Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu a k nim vydaných doplnkov, ktorých výklad prináleží príslušnej
KRaD, ďalej podľa Súťažného poriadku a tohto Rozpisu, ktorého výklad prináleží príslušnej ŠTK.
Článok 9.1 – Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ
Článok 9.7 – Ihriská a lopty.
Všetky tieto normy a ustanovenia sme v našej prihláške splnili.
Nikde v Rozpise v zmysle citovaných článkov sme nenašli 12 podmienok infraštruktúry štadiónov
III. a IV.ligy BFZ, ktoré schválil Výkonný výbor BFZ v roku 2015. Tieto podmienky neboli uvedené ani
v Rozpisoch na roky 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019. Pýtame sa, prečo BFZ, konkrétne ŠTK
neposudzovali našu prihlášku v zmysle Článku 5, kde sa jednoznačne hovorí, že sa hrá podľa platných
Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a tohto Rozpisu.
Vráťme sa ale k našej prihláške. ŠTK vykonali štandardnú pasportizáciu nášho štadióna, kde
zistili, že z 12 kritérií nespĺňame predpísanú dĺžku ihriska 100 m (skutočná dĺžka nášho ihriska je 97 m).
Toto kritérium je v rozpore s pravidlami futbalu, kde je uvedená minimálna dĺžka 90 m. Na základe
predloženej správy ŠTK z vykonanej pasportizácie Výkonný výbor BFZ rozhodol, že domáce zápasy
nemôžeme hrať na našom štadióne a uložil nám povinnosť nahlásiť iné pasportizované ihrisko pre domáce
zápasy. V zmysle platných noriem neexistuje povinnosť, aby klub hrával domáce zápasy na inom
ihrisku, keď s tým klub nesúhlasí.
Nakoľko náš futbalový klub nikdy nesúhlasil hrať domáce zápasy na inom štadióne ako vlastnom,
čo bolo niekoľkokrát osobne, telefonicky aj písomne deklarované a nebola nám schválená ani výnimka
(Žiadosť o poskytnutie dočasnej výnimky bola podaná dňa 9.7.2019), tak sme nemali byť vôbec zaradení
do vylosovania súťaže IV.ligy, naša prihláška mala byť anulovaná a BFZ mal osloviť iný klub z V.ligy.
Na základe uvedeného jednoznačne vyplýva, že ŠTK a VV BFZ nepostupoval v zmysle platných
futbalových predpisov.
Pripájame aj vyjadrenie člena Výkonného výboru BFZ p.Lônčika, kde jasne deklaruje, že zo strany
BFZ došlo k pochybeniam:
„Už mesiac sa bavíme ohľadom toho, že FK Dúbravka protestuje, odmieta rozhodnutia
činovníkov BFZ a pod… Nečudujme sa im !?!?!
Veď v ÚS č. 2 z 12.7.2019 bolo uverejnené, že družstvo FK Dúbravka je zaradené do súťaže
riadenej BFZ ( zvážil VV BFZ všetky skutočnosti v súlade s článkom 14 SP SFZ ) – 4. ligy bez akýchkoľvek
dovetkov, resp. pripomienok.
V súlade s vyššie uvedeným, ako aj zo skutočností vyplývajúcich z „nekonečnej“ komunikácie
medzi pp. Farbulom, Jánošíkom a predstaviteľmi FK Dúbravka vyplýva, že došlo k viacerým pochybeniam
zo strany BFZ ( tvrdím to aj napriek tomu, resp. práve preto že som členom VV BFZ ) a je potrebné
priznať si chyby a doriešiť „kauzu“ Dúbravka k spokojnosti všetkých zúčastnených strán a to v súlade s
platnými športovými normami. „
Takisto sme požiadali o vyjadrenie všetkých 15 účastníkov IV.ligy, či súhlasia aby sme domáce
zápasy hrávali na našom štadióne, pričom 13 z 15 účastníkov nemalo žiadne výhrady.
Záverom by som chcel poukázať, že vrcholom neserióznosti ŠTK je odstúpenie nášho klubu na
Disciplinárnu komisiu a za chyby, ktoré sme ako klub nezapríčinili my, nás pokutovali sumou 800 €.
2. Stanovisko k výrokom predsedu BFZ a predsedu ŠTK BFZ
K stanovisku predsedu ŠTK p.Richtárika by sme chceli uviesť len jedno a to, že nebolo naším cieľom
mať pravdu. My sme ako klub postupovali len v zmysle platného Rozpisu, ktorý podpísal vlastnou rukou
p.Richtárik a je priamo zodpovedný ako predseda ŠTK za jeho výklad.
P.Richtárika poznám ako dlhoročného funkcionára v štruktúrach BFZ, ale na základe jeho vyjadrení je
zrejmé, že už viac inklinuje k profesionálnej práci na SFZ ako k práci na BFZ, ktorú ako sám povedal
„vykonáva dobrovoľne a zadarmo“.
Vyjadrenia p.predsedu BFZ p.Jánošíka považujeme v plnom rozsahu za nepravdivé a zavádzajúce.
Spomeniem len dva momenty. Dňa 9.7.2019 som osobne telefonoval s p.Jánošíkom, kde mi vysvetlil
prečo nemôžeme hrať zápasy na našom štadióne, ale len na inom pasportizovanom. Jednoznačne som mu
deklaroval, že nebudeme hrať domáce zápasy na inom štadióne a tak mi navrhol, aby sme podali žiadosť
o poskytnutie dočasnej výnimky. Túto žiadosť sme v ten istý deň 9.7.2019 aj podali. Uvedená žiadosť
preukazuje, že myšlienka požiadať o výnimku nebola navrhnutá dňa 15.7.2019 u p.starostu Dúbravky
p.Zaťoviča ako píše p.Jánošík vo svojom stanovisku.
Stretnutie u starostu Dúbravky p.Zaťoviča zvolal na náš podnet viceprimátor Bratislavy p.Káčer. Na
tomto stretnutí p.starosta a p.viceprimátor požiadali, aby nášmu futbalového klubu bola udelená výnimka
na domáce zápasy. P.Jánošík požiadal oboch pánov, aby napísali osobné listy na členov Výkonného
výboru, čo p.starosta aj p.viceprimátor v daný deň aj vykonali.
Na stretnutí predsedu VV BFZ p.Jánošíka s hráčmi FK Dúbravka, kde bol prítomný aj viceprimátor
p.Káčer a člen VV BFZ p.Lônčík, bola opätovne nastolená požiadavka na schválenie dočasnej výnimky
pre domáce zápasy. Nie je pravdou, že to prítomní hráči pochopili (tvrdenie p.Jánošíka), naopak vyjadrili
svoje rozhorčenie nad nemožnosťou hrať amatérsku súťaž na zrekonštruovanom a zmodernizovanom
štadióne. Viceprimátor p.Káčer takisto nepochopil neochotu niektorých členov VV BFZ udeliť FK
Dúbravke výnimku na domáce zápasy, navyše keď ide o tak veľkú mestskú časť akou Dúbravka
nepochybne je.
Vyjadrenie predsedu BFZ p.Jánošíka, že skončenie seniorského futbalu v Dúbravke zapríčinil FK
Dúbravka na čele s predsedom klubu, považujeme za nehorázne a nevhodné. Je to naopak predseda BFZ
p.Jánošík a niektorí členovia Výkonného výboru, že v rozpore s platnými normami, nám zakázali hrať
domáce zápasy na vlastnom štadióne.
Rekonštrukcia celého areálu prebehla od 6/2016 do 3/2017, čo je vzhľadom na rozsah rekonštrukcie
a obtiažnosť miestnych pomerov rekordne krátky čas. Za uvedené obdobie bola kompletne postavená
nová budova, kde je umiestnené komplet zázemie pre futbalový klub – šatne pre hráčov, delegované
osoby, trénerov, sklady, práčovňa, WC pre verejnosť, technické zázemie. Takisto boli vybudované
komplet 2 nové tribúny s kapacitou 250 divákov. Bola vymenená hracia plocha za umelý trávnik
3.generácie, ktorý spĺňa najprísnejšie kritériá FIFA 2* a umožňuje celoročnú prevádzku. Úroveň
vybavenia zázemia značne presahuje nároky na amatérske súťaže. Stavba bola postavená v zmysle platnej
projektovej dokumentácie a riadne skolaudovaná v r. 2017.
Plocha určená pre ihrisko bola v minulosti aj v súčasnosti jasne vymedzená priľahlými pozemkami,
cestou a kopcom za ihriskom. Z technického a finančného hľadiska je náročné dosiahnuť predĺženie hracej
plochy o čom boli predstavitelia BFZ informovaní. Išlo by o neúmerne vysokú investíciu rádovo
v státisícoch €, vzhľadom na amatérske pomery, výšku už preinvestovaných zdrojov a dosiahnutého
výsledku (predĺženie iba o 3 m v dĺžke – zanedbateľné).
Do investície zrekonštruovať celý areál Dúbravského štadióna sme sa pustili sami bez akejkoľvek
finančnej, alebo inej pomoci. Použili sme na ňu vlastné finančné zdroje, vlastný čas a úsilie a rozhodnutie
ako je to Vaše považujeme za likvidačné. Máme za to, že na úrovni amatérskeho futbalu t.j. 3.liga a nižšie
neexistuje v Bratislavskom kraji podobná investícia (snáď len Petržalka, ale to už je v súčasnosti II.liga).
Vaše rozhodnutie pôsobí demotivujúco pre nás, ale aj ostatných, ktorí by chceli niečo podobné uskutočniť
v amatérskom športe.
Dovoľujeme si upozorniť, že ste akosi pozabudli na jednu zásadnú vec a to, že futbal my funkcionári
(zväzoví aj kluboví) nerobíme pre seba. Robíme ho pre deti, hráčov, fanúšikov, rodičov. Tomuto by sme
všetci mali spieť a podriadiť všetko úsilie spoločnými silami, lebo zväz nemôže existovať bez klubov
a naopak kluby bez zväzu. My sme tak už vykonali, čoho dôkazom je rozsiahla rekonštrukcia, na
amatérske pomery nevídaná. Takisto je potrebné si uvedomiť, že my kluby by sme mali byť minimálne
rovnocenným partnerom a nie stavaným na úroveň podriadeného orgánu, ktorému sú diktované len
podmienky bez ohľadu na aktuálne pomery.
Záverom tohto stanoviska žiadame predsedu Výkonného výboru BFZ p.Jánošíka o ospravedlnenie za
publikované výroky. V opačnom prípade zvážime možnosť použitia právnych krokov v danej veci.
Ing. Miroslav Janky, predseda FK Dúbravka

Počasie