Posledná aktualizácia

 • 5 december, 2019

počítadlo návštev

 • 3717489prečítania:
 • 1756Prečítania dnes:
 • 1319prečítania včera:
 • 9822prečítania posledný týždeň:
 • 797131návštevníkov:
 • 427návštevníkov dnes:
 • 932návštevníkov včera:
 • 5644návštevníkov posledný týždeň:
 • 574Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Kompetný TV záznam 5.zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 24.9.2019

Otvorenie  5.zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 24.9.2019

Bod č. 1 – Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.– 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 2 –Informácia o činnosti útvaru kontroly – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 3 – Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019. – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 4 – Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019.  – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 5 – Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 6 – Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m2 na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 7 – Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 Tiborovi Szalayovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 8 – Návrh na nájom nebytových priestorov triedy v objekte Bilíková 34, Bratislava, vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa. – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 9 – Návrh na nájom nebytových priestorov – miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu Projekt Život, o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č.10 – Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu na ulici Karola Adlera 19 v Bratislave, so súp. číslom 2081, vo výmere 252,1 m2 – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č. 11 – Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č.12 – Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálnozdravotnej a bytovej – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č.13 – Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, článok 48. – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č.14 – Návrh uznesenia o prijatí strednodobého bankového úveru – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č.15 – Rôzne: Návrh na iniciovanie vyhlásenia stavebnej uzávery – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Bod č.16 – Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva a Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – 5. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka, 24. 9. 2019

Počasie