Posledná aktualizácia

 • 17 október, 2018

počítadlo návštev

 • 3190675prečítania:
 • 1239Prečítania dnes:
 • 2109prečítania včera:
 • 13704prečítania posledný týždeň:
 • 613022návštevníkov:
 • 288návštevníkov dnes:
 • 399návštevníkov včera:
 • 3704návštevníkov posledný týždeň:
 • 367Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Nerasty z konfliktných oblastí: EP zavádza novú povinnosť náležitej kontroly pre dovozcov

Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívu, ktorá má zastaviť financovanie ozbrojených skupín a potláčanie ľudských práv pri obchode s nerastmi z konfliktmi poznamenaných oblastí. Nariadenie o konfliktných nerastoch zaviaže importérov cínu, volfrámu, tantalu a zlata, s výnimkou malých dovozcov, náležite si preveriť svojich dodávateľov. Veľké výrobné podniky by tiež mali zverejniť, ako budú monitorovať dodržiavanie zákonných pravidiel svojimi dodávateľmi.

„Toto nové nariadenie má potenciál zmeniť životy ľudí, ktorí sa ocitli vo vojne. Náš systém však bude fungovať v praxi iba ak zostane flexibilným a ak sa všetci zainteresovaní budú neustále zlepšovať a konať zodpovedne,‟ uviedol spravodajca Iuliu Winkler (EPP, RO).

„Nemôžeme odvrátiť zrak od škôd, ktoré páchame v iných častiach sveta. Tieto pravidlá vytvárajú základ pre efektívny nástroj, ktorý by mal prerušiť väzbu medzi konfliktmi, potláčaním ľudských práv a našou spotrebou každodenných tovarov,‟ uviedol predseda výboru EP pre medzinárodný obchod Bernd Lange (S&D, DE).

Parlament schválil nariadenie pomerom hlasov 558 (za): 17 (proti): 45 (zdržalo sa hlasovania).

Povinná kontrola dodávateľov

Kompromisné znenie novej legislatívy, na ktorom sa neformálne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ v novembri 2016, obsahuje vďaka tlaku poslancov povinnosť náležitých kontrol svojich dodávateľov na základe usmernení OECD pre väčšinu dovozcov cínu, volfrámu, tantalu, zlata a ich rúd z konfliktných a vysoko rizikových oblastí. Komisia a Rada pôvodne presadzovala dobrovoľné kontroly.

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel zo strany dovozcov budú mať v rukách zodpovedné orgány v členských štátoch. Od povinnosti náležitej kontroly budú oslobodení malí importéri, napríklad zubní lekári či klenotníci, pre ktorých by predstavovala neprimeranú administratívnu záťaž. Nové pravidlá sa tiež nebudú vzťahovať na dovoz recyklovaných materiálov.

Zverejnenie postupov získavania surovín

Veľké podniky v EÚ, teda firmy zamestnávajúce viac ako 500 ľudí, ktoré nakupujú cín, volfrám, tantal a zlato za účelom ich využitia pri výrobe vlastných produktov, budú nabádané k informovaniu o svojich postupoch získavania surovín. Na základe poskytnutých informácií budú následne môcť požiadať o zaradenie do registra zodpovedných podnikov EÚ.

Prísne kontrolné mechanizmy

Nariadenie s malými úpravami preberá v súčasnosti využívané dobrovoľné mechanizmy kontroly dodávateľov nerastných surovín, ktoré sa stanú pre väčších dovozcov povinnými. Poslanci zároveň presadili pravidelné posudzovanie kontrolných mechanizmov s cieľom udržať ich vysokú úroveň a zabezpečiť ich súlad s usmerneniami OECD.

Pravidelné hodnotenie efektívnosti nových pravidiel

Európska komisia bude pravidelne posudzovať efektívnosť nových právnych predpisov a ich dodržiavanie. V prípade, že výkon náležitých kontrol dodávateľov zo strany dovozcov nebude uspokojivý, Komisia môže navrhnúť ďalšie záväzné opatrenia.

Ďalší postup

Po schválení dohodnutého textu Parlamentom musí nové nariadenie formálne odobriť Rada (ministrov) EÚ, aby mohlo po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ vstúpiť do platnosti. Účinnosť nadobudne 21. januára 2021, aby mali členské štáty dostatok času ustanoviť zodpovedné orgány a aby sa dovozcovia dostatočne oboznámili so svojimi novými povinnosťami.

Súvislosti

Ozbrojené povstania v krajinách bohatých na nerastné suroviny sú často financované zdrojmi získanými nezákonnou ťažbou nerastov. Nové nariadenie sa vzťahuje na všetky konfliktmi postihnuté a vysoko rizikové oblasti na svete, v rámci ktorých sú Konžská demokratická republika či oblasť Veľkých jazier len dva najmarkantnejšie príklady. Len v Afrike prebieha 27 konfliktov, ktoré nejakým spôsobom súvisia s nerastnými surovinami.

Cín, volfrám, tantal a zlato sa využívajú na výrobu mnohých technicky vyspelých zariadení. Tie sú využívané v oblasti automobilového priemyslu, elektroniky, letectva, v baliarenskom sektore, odvetví stavebníctva, výroby svietidiel, priemyselných strojov a nástrojov, ako ja v klenotníctve.

Pravidlá náležitej kontroly sú definované v medzinárodných usmerneniach OECD, ktoré majú v súčasnosti charakter odporúčania. Ich cieľom je pomôcť spoločnostiam dodržiavať ľudské práva a zabrániť, aby svojimi postupmi pri obchodovaní s nerastnými surovinami prispievali k predlžovaniu konfliktov.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie

Twitter: #ConflictMinerals

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com