Posledná aktualizácia

 • 16 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3351030prečítania:
 • 1159Prečítania dnes:
 • 1201prečítania včera:
 • 14351prečítania posledný týždeň:
 • 646955návštevníkov:
 • 399návštevníkov dnes:
 • 456návštevníkov včera:
 • 3936návštevníkov posledný týždeň:
 • 415Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

O Z N Á M E N I E o povinnom zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2017/2018

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise detí do prvých ročníkov základných škôl
na školský rok 2017/2018

Na základe dodatku všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje:

zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční

V STREDU 19. apríla 2017 od 15:00 hodiny do 18:30 hodiny
VO ŠTVRTOK 20. apríla 2017 od 15:00 hodiny do 18:30 hodiny

na všetkých základných školách,
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
– občiansky preukaz
– rodný list, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa
– podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RNDr. Martin Zaťovič, v. r.
starosta

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com