Posledná aktualizácia

 • 18 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3354502prečítania:
 • 1194Prečítania dnes:
 • 2098prečítania včera:
 • 12567prečítania posledný týždeň:
 • 647970návštevníkov:
 • 327návštevníkov dnes:
 • 647návštevníkov včera:
 • 4100návštevníkov posledný týždeň:
 • 440Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

OLO začne s distribúciou kompostérov od soboty 18.3.2017

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s distribúciou kompostérov od soboty 18.3.2017. Aj naďalej je priebežne vykonávaná distribúcia hnedých zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Pre urýchlenie dodávania, prebehne hromadná distribúcia hnedých nádob v mestskej časti Rača v sobotu 18.3.2017.
Distribúcia kompostérov bude prebiehať vždy počas víkendov, v sobotu od 7:00 do 18:00 hod. a v nedeľu od 7:00 do 16:00 hod. Zároveň priebežne, od pondelka do soboty, od 6:00 do 18:00 hod. prebieha distribúcia hnedých zberných nádob. V prípade záujmu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť zbernú nádobu aj kompostér priamo v spoločnosti OLO na Ivánskej ceste 22. Je však potrebné sa vopred dohodnúť na termíne a čase prevzatia. Pre viac informácií je potrebné sa obrátiť na Zákaznícke centrum OLO telefonicky 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk. Na Zákaznícke centrum sa obyvatelia môžu obrátiť aj s otázkami, týkajúcimi sa dodania hnedých nádob, kompostérov, či odvozov odpadu.

Pre urýchlenie dodávania hnedých nádob bude, po vzájomnej dohode s mestskou časťou Rača, prebiehať hromadná distribúcia na vybraných miestach mestskej časti v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 12:30 hod. Celkovo by sa v tento deň malo odovzdať 209 ks zberných nádob. S požiadavkou na rovnakú spoluprácu sa spoločnosť OLO obrátila aj na ostatné mestské časti.

Touto cestou opätovne prosíme obyvateľov o trpezlivosť pri dodávaní zberných nádob aj kompostérov, ktorému predchádza zdĺhavý administratívny proces, od samotného spracovania žiadosti na Magistráte hlavného mesta, cez jej zaevidovanie, až po následné zaslanie žiadosti na vybavenie do OLO. K 15.3.2017 evidujeme v OLO 3 664 Magistrátom hlavného mesta spracovaných žiadostí o dodanie hnedej zbernej nádoby a 1 055 žiadostí o dodanie kompostéra.
V súčasnosti prebiehajú pravidelné odvozy bioodpadu z už dodaných hnedých zberných nádob. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz odpadu z hnedej nádoby, nájdu obyvatelia na nálepke, ktorú dostávajú spolu s nádobami (viď. príloha tlačovej správy). Prosíme obyvateľov, aby svoje hnedé zberné nádoby v odvozný deň sprístupnili a vyložili ich na miesto dostupné našej zvozovej technike.
Do hnedých zberných nádob je potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. V prípade, že nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude našimi zamestnancami vyprázdnená.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je účinná od 1.1. 2017. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016, sú domácnosti (iba majitelia rodinných domov) povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad. Toto nariadenie sa týka viac ako 20 000 domácností v rámci Bratislavy, ktoré ročne vyprodukujú vyše 5 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu. V prípade, že ste zatiaľ nepodali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad,“ môžete tak stále urobiť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Všetky náklady na kompostér alebo hnedú zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz biodpadu zo záhrad, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad nájdete na webstránke spoločnosti OLO www.olo.sk alebo na webstránke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com