Posledná aktualizácia

 • 16 február, 2019

počítadlo návštev

 • 3409319prečítania:
 • 745Prečítania dnes:
 • 1906prečítania včera:
 • 16166prečítania posledný týždeň:
 • 660291návštevníkov:
 • 206návštevníkov dnes:
 • 451návštevníkov včera:
 • 3382návštevníkov posledný týždeň:
 • 419Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob/kontajnerov od pondelka 13.3.2017

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad skôr ako pôvodne plánovala. Prvé odvozy sa začnú vykonávať už v pondelok 13.3.2017.
V jedenástom týždni, teda v termíne 13.3. – 17.3. sa budú odvozy vykonávať z párneho aj nepárneho týždňa naraz u všetkých obyvateľov, ktorým bola doručená hnedá zberná nádoba/kontajner.
Následne od dvanásteho týždňa, teda od 20.3. sa budú odvozy odpadu z hnedých nádob vykonávať podľa platného harmonogramu, v intervale jedenkrát za 14 dní. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz odpadu z hnedej nádoby, nájdu obyvatelia na nálepke, ktorú dostávajú spolu s hnedými nádobami (viď. príloha tlačovej správy). Prosíme obyvateľov, aby svoje hnedé zberné nádoby v odvozný deň sprístupnili a vyložili ich na miesto dostupné našej zvozovej technike.
Do hnedých zberných nádob je potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. V prípade, že nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude našimi zamestnancami vyprázdnená.
Spoločnosť OLO aj naďalej vykonáva distribúciu hnedých zberných nádob tým domácnostiam, ktoré si splnili svoju povinnosť a podali na Magistráte hlavného mesta „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad.“ Distribúcia prebieha šesť dní v týždni, od pondelka do soboty, od 6:00 hod. ráno, pričom sme predĺžili čas distribúcie aj na poobedňajšie hodiny až do 18:00 hod. Touto cestou prosíme obyvateľov o trpezlivosť pri dodávaní zberných nádob, ktorému predchádza zdĺhavý administratívny proces, od samotného spracovania žiadosti na Magistráte hlavného mesta, cez jej zaevidovanie, až po následné zaslanie žiadosti na vybavenie do spoločnosti OLO. Distribúcia kompostérov začne prebiehať predbežne v druhej polovici marca, o konkrétnom termíne budeme obyvateľov informovať.
V prípade záujmu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť zbernú nádobu a neskôr kompostér aj priamo v spoločnosti OLO na Ivánskej ceste 22. Je však potrebné sa vopred dohodnúť na termíne a čase prevzatia. Pre viac informácií je potrebné sa obrátiť na Zákaznícke centrum OLO telefonicky 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je účinná od 1.1. 2017. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016, sú domácnosti (iba majitelia rodinných domov) povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad. Toto nariadenie sa týka viac ako 20 000 domácností v rámci Bratislavy, ktoré ročne vyprodukujú vyše 5 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu. V prípade, že ste zatiaľ nepodali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad,“ môžete tak stále urobiť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Všetky náklady na kompostér alebo hnedú zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz biodpadu zo záhrad, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad nájdete na webstránke spoločnosti OLO www.olo.sk alebo na webstránke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com