Posledná aktualizácia

 • 16 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3350858prečítania:
 • 987Prečítania dnes:
 • 1201prečítania včera:
 • 14179prečítania posledný týždeň:
 • 646924návštevníkov:
 • 368návštevníkov dnes:
 • 456návštevníkov včera:
 • 3905návštevníkov posledný týždeň:
 • 415Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 6. zasadnutia miestného zastupiťeĺstva MČ Bratislava-Dúbravka z 15. decembra 2015.

Program :

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

 1. 1.bod : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 2. 2.bod : Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015
 3. 3.bod : Návrh rozpočtu na rok 2016 – 1.č.
 4. 3.bod : Návrh rozpočtu na rok 2016 – 2.č.
 5. 4.bod : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava- Dúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8. 12. 2009,Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2001 a Všeobecne záväznéhonariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013.
 6. 5.bod : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných škôl.
 7. 6.bod :  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
 8. 7.bod :  Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2014/2015.
 9. 8.bod : Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2016-2020.
 10. 9.bod : Informácia o činnosti útvaru kontroly
 11. 11.bod :  Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú. Dúbravka, RNDr.Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. 12.bod : Návrh na predaj časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing Vladimírovi Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. 13.bod : Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2470, k. ú. Dúbravka, Věre Šramovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. 14.bod : Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. 15.bod :  Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Jaroslavovi Halvoníkovi, Františkovi Halvoníkovi a Jánovi Mašekovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. 16.bod : Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Lenke Jamriškovej a Ondrejovi Halušťokovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 17. 17.bod :  Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, Andrei Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 18. 18.bod :  Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú. Dúbravka, spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, na umiestnenie reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 19. 19.bod :  Návrh na vyradenie školníckeho bytu v budove Základnej školy Pekníkova 6 z evidencie bytov mestskej časti Bratislava-Dúbravka a jeho prenájom ako nebytového priestoru Súkromnej spojenej škole British International School, so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 20. 20.bod :  Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Bilíkova 34, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 21. 21.bod :  Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Tatrabanke a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 22. 22.bod :  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo výške 33.956,97 eur.
 23. 23.bod :  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 24. 24.bod :  Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016.
 25. 25.bod : Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2016.
 26. 26.bod :  Rôzne. Informačný materiál, podnety z poslaneckých dní
 27. 27.bod : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com