Posledná aktualizácia

 • 16 február, 2019

počítadlo návštev

 • 3409155prečítania:
 • 581Prečítania dnes:
 • 1906prečítania včera:
 • 16002prečítania posledný týždeň:
 • 660265návštevníkov:
 • 180návštevníkov dnes:
 • 451návštevníkov včera:
 • 3356návštevníkov posledný týždeň:
 • 419Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 8. zasadnutia miestného zastupiteľstva MČ Bratislava – Dúbravka


Program :

 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

 2. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2015 – 2024

 3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 41/2015 zo dňa 5. 5. 2015, § 4 ods. 1 písm. a),b),d), e) Štatútu Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 4. Návrh na prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (doplnenie článkov 73, 74 a 91 štatútu – dočasné parkovanie motorových vozidiel)


   

 5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia

 6. Návrh na predaj pozemkov, parc.č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, Richardovi Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 7. Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa


   

 8. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3058/3, k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m², nájomcovi Monika Šimová – NIKA, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 9. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 4097/9 a 4097/10, k. ú. Dúbravka, Mgr.Martinovi Horkovi


   

 10. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 4074, k. ú. Dúbravka, občianskemu združeniu Neapolis, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1833/2, k. ú. Dúbravka, Ing. Antonovi Dusíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9, k. ú. Dúbravka, Ing. Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa


   

 13. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa

   

 14.   Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 4084/1, k. ú. Dúbravka

   


 15.  Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske účely

   

   

 16.  Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 32,43 m², na Galbavého ulici 2, k. ú.


 17. Návrh na predĺženie dohody o spolupráci OZ HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA,

   

 18.  Návrh na odvolanie odborníkov-neposlancov z funkcie členov komisií MZ MČ BA-Dúbravka

   

 19. Rôzne

 20. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva  a ukončenie


   

 

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com