Posledná aktualizácia

 • 16 február, 2019

počítadlo návštev

 • 3409106prečítania:
 • 532Prečítania dnes:
 • 1906prečítania včera:
 • 15953prečítania posledný týždeň:
 • 660264návštevníkov:
 • 179návštevníkov dnes:
 • 451návštevníkov včera:
 • 3355návštevníkov posledný týždeň:
 • 419Návštevníkov denne:
 • 12Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka zo dňa 24. 02. 2015

Program :

 

Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice.
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

 

2. Informácia o činnosti útvaru kontroly.

 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015
svýhľadom na roky 2016 a 2017.

 

4. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 87/14/1104-7 zo
dňa13.10.2014 Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti
Všeobecnezáväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
2/2010 zo dňa 29.6.2010, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky
držania psov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 

5. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 82/14/1104-10 zo dňa
30.10.2014 Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2008 zo
dňa 19.2.2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných
priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 

6. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 86/14/1104-9 zo dňa
5.11.2014 Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2012 zo
dňa 1.8.2012 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii.

 

7. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne
záväznému nariadeniu

 

č. 4/1998 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej
činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti
Bratislava-Dúbravka a návrh na zrušenie napadnutého všeobecne
záväzného nariadenia.

 

8. Návrh dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka o
vybavovaní sťažností a petícií.

 

9. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku
2013/2014.

 

10. Informácia o delegovaní a odvolaní členov rád škôl za zriaďovateľa
pri materských školách a základných školách.

 

11. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch spoločnosti Dúbravská
televízia, s. r. o..

 

12. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3423/166 a parc. č. 3420/39, k. ú.
Dúbravka, spoločnosti W Residence, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

 

13. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2908/3, k. ú. Dúbravka,
vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Bazovského č.
1, 3, 5 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

14. Návrh na nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 4072/1, 4072/2, 4073/1 a
4073/2, k. ú. Dúbravka, JUDr. Marcele Gajdošovej a Igorovi Brankovi, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

 

15. Návrh na predaj pozemkov registra „E“ parc. č. 3191/400, 3192/200 a
3191/100, k.ú. Dúbravka, spoločnosti ZSE Distribučná a. s., so sídlom v
Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

16. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1804/7, 1804/10 a 1804/14, k.ú.
Dúbravka, Kvetoslave Lazorišákovej.

 

17. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/13 a 865/14, k. ú. Dúbravka,
Jozefovi Škuleczovi a Jane Škuleczovej.

 

18. Návrh na predaj časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/501, k. ú.
Dúbravka, Ing. Františkovi Rácovi s manželkou a Miloslave Rácovej, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

 

19. Návrh na predaj časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/501 a
pozemku registra „C“ parc. č. 866/1, k.ú. Dúbravka, Ing. Kay Grobarčik,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

20. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka nájomcom- JUDr. Daniel Urban a Mgr. Anna Urbanová-Speak
and Smile, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

21. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka nájomcovi – Bohdan Vavrinec-AKI, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

 

22. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka nájomcovi – ILCO klub Bratislava, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

 

23. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka nájomcovi – Janka Cintulová, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

 

24. Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka,
oddelenia školstva, kultúry, športu a materských škôl a oddelenia
sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v
roku 2015.

 

25. Vymedzenie riešeného územia pre obstaranie Územného plánu zóny
Dúbracentrum.

 

26. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015.

 

27. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2015.

 

28. Rôzne.

 

29. Interpelácie poslancov.

 

Späť

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com